נציבות האו"ם לפליטים פרסמה את שיעורי ההכרה במבקשי מקלט מאריתריאה ומסודן במדינות האיחוד האירופי. הנתונים כוללים את שיעורי ההכרה במבקשי מקלט אלה כפליטים ואת שיעורי ההכרה בהם כמי שזכאים להגנה משלימה מתחילת שנת 2014 ועד הרבעון השלישי של שנת 2017.

מן הפרסום עולה שבתקופה זו שיעור ההכרה הממוצע במבקשי מקלט אריתריאים כפליטים עמד על 63% ושעור ההכרה בהם כפליטים או כמי שזכאים להגנה משלימה עמד על 88%. כמו כן, שיעור ההכרה הממוצע במבקשי מקלט סודנים כפליטים עמד על 45% ושעור ההכרה בהם כפליטים או כמי שזכאים להגנה משלימה עמד על 52%.