UNHCR Updated Position on Claims by Eritrean Draft Evaders Deserters

נציבות האו"ם לפליטים פרסמה חוות-דעת עדכנית שצורפה לערר שמתנהל בבית הדין לעררים בירושלים בעניין דחיית בקשות מקלט של אריתראים (ערר 1010/14). חוות-הדעת (מחודש יולי, שמפורסמת עתה לראשונה) מנתחת את המצב העדכני באריתריאה (כולל התייחסות לדו"ח הבריטי, הדני, השוויצרי) וכן מדגימה בפירוט את האופן שבו יש לנתח את הבקשות בהקשר של עריקים/משתמטים משירות לאומי/צבאי. הנציבות מבהירה שאנשים שערקו/השתמטו משירות לאומי או צבאי עודם צפויים לסיכון של מעצר שרירותי בתנאים בלתי אנושיים ויש לבחון בזהירות את בקשותיהם למקלט, לרבות על בסיס עמדתם הפוליטית (המיוחסת)