UNHCR, Legal Considerations on State Responsibilities for Persons Seeking International Protection in Transit Areas or "International" Zones at Airports, 17 January 2019

נציבות האו"ם לפליטים פרסמה הנחיות בדבר השיקולים המשפטיים הנוגעים למבקשי מקלט ב"אזורים בינלאומיים" בשדות תעופה.

בין השאר נכתב בהנחיות שבהתאם לדין הבינלאומי, עקרון אי-ההחזרה (non-refoulement) חל גם באזורים אלה. כמו כן צוין ש"אזורים בינלאומיים" בשדות התעופה נמצאים בטריטוריה של המדינה וחובותיה של המדינה חלות בהם, וזאת אף אם בחקיקה הפנימית של המדינה מי שנמצא באזורים אלה נחשב, מבחינת דיני ההגירה, למי שטרם נכנס למדינה.

בהנחיות אף צוין שבהתאם לסעיף 31 לאמנה בדבר מעמדם של פליטים, אין להטיל סנקציות על מבקשי מקלט שנכנסו באופן בלתי חוקי למדינה, ובכלל זה אין למנוע הגשת בקשות מקלט של מי שנמצאים ב"אזור בינלאומי" בשדה התעופה ואין להם אישור חוקי להיכנס למדינה.