Eritrea. Risks on return  for a deserter identifying as Intersex

אסיילוס היא רשת של חוקרים אירופאים העורכים בהתנדבות מחקרים לביסוס טענות מקלט. לבקשתנו, ערך הארגון מחקר על הסכנה הנשקפת באריתריאה לאינטרסקס (א.נשים שהפיזיולוגיה המינית שלהם אינה באופן מובהק של זכר/נקבה). המחקר מקנה גם מידע כללי על רדיפת להט"בים באריתריאה.