טיוטת תקנות עובדים זרים (סוגי מקרים ותנאים שבהתקיימם עובד זר שהוא מסתנן זכאי לקבל את כספי הפיקדון לפני מועד עזיבתו את ישראל שלא לצורך יציאה זמנית), התשע"ח-2017

ביום 7.11.2017 פורסמה להערות הציבור טיוטת התקנות הנ"ל.

בהתאם לטיוטת התקנות, "מסתננים" יהיו זכאים לקבל, בהתאם להסדרים שבתקנות, 70% מסכום הפיקדון שהם מחויבים להפקיד מתוך משכורתם, אם מדובר בקטינים, במי שגילם עולה על 60, בהורים שילדם סמוך על שולחנם, במי שנקבע שבשל גילו או מצבו הבריאותי החזקתו במתקן "חולות" עלולה להזיק לבריאותו, או במי שהמשטרה הודיעה כי יש ראיות לכאורה לכך שנעברה בו עבירה של החזקה בתנאי עבדות או סחר בבני אדם.