טיוטת תקנות עובדים זרים (סוגי מקרים ותנאים שבהתקיימם עובד זר שהוא מסתנן זכאי לקבל את כספי הפיקדון לפני מועד עזיבתו את ישראל שלא לצורך יציאה זמנית), התשע"ח-2017

ביום 7.11.2017 התפרסמה להערות הציבור טיוטת תקנות, שמטרתן לקבוע באילו מקרים זכאים "מסתננים" שהפקידו פיקדון בגובה 20% משכרם לקבל חלק השווה ל-70% מן הסכום שנוכה משכרם.