בחודש אפריל 2015 מספר גדול של מבקשי מקלט שעשו את דרכם מאפריקה לאירופה בכלי שיט טבעו. הטביעות הובילו לסיקור תקשורתי נרחב, לתגובות רבות של ממשלות ושל גופים בינלאומיים וליוזמות שונות של האיחוד האירופי ביחס למבקשי מקלט.

להלן מספר קישורים למידע רלוונטי.

הודעות נציבות האו"ם לפליטים בעניין טביעת מבקשי מקלט:

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=5534b4154&skip=0&query=sea%20boats&searchin=title&sort=date

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=552f92434&skip=0&query=sea%20boats&searchin=title&sort=date

סיקור תקשורתי:

http://www.theguardian.com/world/2015/apr/19/700-migrants-feared-dead-mediterranean-shipwreck-worst-yet

http://www.nytimes.com/2015/04/21/world/europe/european-union-immigration-migrant-ship-capsizes.html?_r=0