תקנות בתי המשפט לעניינים מינהליים (סדרי דין) (תיקון), תשע"ז-2017

ביום 31.3.2017 נכנס לתוקף תיקון לתקנות בית המשפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), שפורסם ביום 1.3.2017.

בהתאם לתיקון ערעור על פסק דין של בית המשפט לעניינים מינהליים יוגש בתוך 45 ימים ממועד פסק הדין (במקום 30 ימים לפני התיקון), בקשת רשות ערעור על פסק דין תוגש בתוך 30 ימים (כמו לפני התיקון), ובקשת רשות ערעור על החלטה אחרת תוגש גם היא בתוך 30 ימים (במקום 15 ימים לפני התיקון).