UN Human Rights Committee, M.S. v. Denmark, Communication no. 2601/2015 (4 September, 2017)

ועדת זכויות האדם של האו"ם דנה בעניינו של אזרח עיראק, שהגיע לדנמרק בשנת 2012 והגיש בקשת מקלט בהתבסס על הטענה כי הוא יירדף בשל התחמקות מגיוס לצבא. הרשויות בדנמרק דחו את הבקשה על יסוד הטענה לפיה מבקש המקלט הצליח להתגורר בבגדד במשך 12 חודשים מבלי שסבל מרדיפה על רקע זה.

הוועדה קבעה כי שילוב מספר גורמים – נטישת הצבא, קשרי בני משפחתו לשבט הדולאימי, המצב בבגדד וגילו של המבקש – יעמידו אותו בסיכון אם יגורש לעיראק, ומכאן שדנמרק הפרה את חובותיה לפי האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות בהחלטתה לדחות את בקשת המקלט.