http://www.refworld.org/type,COUNTRYREP,,,55dda9204,0.html

בחודש אוגוסט 2015 משרד הפנים הבריטי פרסם הנחיות חדשות בעניין בקשות מקלט המבוססות על טענות בדבר הפליה ואלימות מבוססות מגדר נגד נשים בניגריה.

ההנחיות קובעות כי נשים בניגריה הן "קבוצה חברתית מסוימת" בהתאם להגדרת המונח "פליט" באמנה בדבר מעמדם של פליטים, משום שהן בעלות תכונת בלתי ניתנת לשינוי או תכונה פנימית, שהן אינן יכולות לשנות, ומשום שהן מהוות קבוצה מובחנת בחברה הניגרית, הסובלת מהפליה רחבת היקף במימוש זכויותיהן הבסיסיות.

ההנחיות מתייחסות לתופעות של אונס, אלימות במשפחה, נישואים כפויים, נישואי ילדות והשחתת אברי מין נשיים (Female Genital Mutilation), ודנות במקרים בהן יש להכיר בנשים החשופות למצבים אלה כפליטות.