ZMM (Article 15(c)) Libya CG [2017] UKUT 263 (IAC) (28 June, 2017)

הטריבונל העליון לענייני הגירה בבריטניה נתן פסק דין מנחה הקובע שהמצב הנוכחי בלוב הוא כזה שבגינו אין להחזיר אנשים למדינה זו כלל.

הטריבונל בחן דו"חות מקיפים על המצב הפוליטי, הכלכלי וההומניטארי בלוב. הוא עמד על כך שבלוב קיימות שלוש ממשלות מתחרות בנוסף למספר גדול של מיליציות, וכי מערכת המשפט במדינה אינה מתפקדת. הטריבונל עמד על האלימות הכללית במדינה, והגיע למסקנה שבמועד זה, עצם נוכחותו של אדם במדינה עשויה להעמידו בסכנה בדרגה כזו המצדיקה איסור מוחלט על החזרה למדינה זו בעת הנוכחית.