Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea, Sheila B. Keetharuth, 7 June, 2017

הדווחת המיוחדת של האו"ם לעניין מצב זכויות האדם במדינה פרסמה דו"ח חדש. הדו"ח מתייחס, בין היתר, להפרת זכויות האדם של אזרחי אריתריאה במסגרת השירות הצבאי והשירות הלאומי וכן למצבם של פליטים אריתראים.