Secretary of State for the Home Department v. JM (Zimbabwe), 25 October 2017, [2017] EWCA Civ 1669

המשיב הוא אזרח זימבבואה, שהגיע לבריטניה כקטין כדי לקבל טיפול ב-HIV, והוא מתנגד לגירושו למדינה זו מאותו הטעם.

בהתאם למדיניות זימבבואה, שגרירות זימבבואה אינה מנפיקה מסמכי נסיעה למי שאינם מצהירים כי הם רוצים לחזור למדינה. המשיב נדרש על ידי משרד הפנים לגשת לשגרירות זימבבואה ולהצהיר כי הוא רוצה לשוב למדינתו, ולאחר שלא עשה כן נעצר.

בית המשפט לערעורים (בדחותו ערעור ששרת הפנים הגישה נגד החלטת בית המשפט הגבוה בעניין זה), קבע ששרת הפנים אינה רשאית לדרוש מהמערער לומר לשגרירות כי הוא רוצה לחזור למדינה. זאת משום שבהתאם לחוק על המשיב לתת תשובות באופן מדויק ושלם, והדרישה ממנו לשקר לשגרירות בעניין רצונו לחזור מנוגדת לחובה זו.

בית המשפט הוסיף כי החובה המוטלת על המשיב לשתף פעולה עם הגשת בקשה לרשויות כדי להנפיק מסמכי נסיעה אינה מהווה ערובה לכך שהבקשה תיענה בחיוב, וקבע כי נוכח האמור, שרת הפנים לא הייתה רשאית לעצור את המשיב בשל סירובו להצהיר כי הוא מעוניין לחזור לזימבבואה.