LC (Albania) v. Secretary of State for the Home Department, [2017] EWCA Civ 351 (9 May, 2017)

בית המשפט לערעורים בבריטניה פסק בערעור של מבקש מקלט מאלבניה, שבקשתו למקלט על רקע נטייתו המינית נדחתה בנימוק של העדר אמינות ובנימוק, לפיו יוכל לחיות באלבניה כהומו. בערכאות הקודמות נפסק, בין השאר, שאם המערער יוחזר לאלבניה הוא יחיה שם באופן "דיסקרטי" אך זאת לא כתוצאה מחשש לרדיפה אלא בשל "לחצים חברתיים".

בית המשפט קבע שיש לבטל את פסק הדין של הערכאות הקודמות משום שההחלטה בעניינו של המערער נסמכה על הנחיות בדבר רדיפה באלבניה, שכבר נפסק שאין לנהוג על פיהן.

באשר לנימוק בדבר יכולתו של המערער לחיות באלבניה, בית המשפט דחה את טענות המערער לפיהן אמת המידה המשפטית שיושמה לגביו אינה מתיישבת עם הדין לפי פסיקת בית הדין האירופי לצדק. בית המשפט פסק שהקביעה המשפטית בדבר העדר זכאות למקלט כאשר קיימת האפשרות לחיות באלבניה באופן דיסקרטי, כאשר החיים באופן זה הם תוצאה של "לחצים חברתיים" ולא של רדיפה, נובעת מפסיקת בית המשפט העליון בבריטניה, וכי זו מתיישבת עם פסיקת בית הדין האירופי לצדק בעניין זה.