Hawaii v. Trump, No. 17-16426 (9th Cir. 2017)

בית המשפט לערעורים בארה"ב עסק בפרשנות המונח "קשרים אמינים" (bona fide relashionship), אשר מחריג פליטים עם קשרים מסוג זה לגורמים בארה"ב, ממגבלות ההגירה שהטיל טראמפ כנגד כניסתם פליטים למדינה. בית המשפט קיבל את עמדת העותרים, אליהם צורפה בקשת אמיקוס מטעם היא"ס, וקבע כי קשרים אלה יכללו גם קרובי משפחה מדרגה שנייה כגון דודים וסבים, וכן כי פליטים שנמצאים כבר בקשר עם סוכנויות להגירה דוגמת היא"ס.