בר"ם 8638/19 נקאצי נ' רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול (28.1.2020)

בית המשפט העליון קיבל חלקית בקשת רשות ערעור של מבקשת מקלט מניגריה והורה על הפחתת סכום האגרה שתשולם על ידה במסגרת ערעור לבית המשפט המחוזי.

המבקשת, שנכנסה לישראל עם קבוצת צליינים, טענה שנרדפה בניגריה על רקע נטייתה המינית. בקשתה למקלט נדחתה, וערר שהגישה נדחה על ידי בית הדין לעררים. במסגרת ערעורה לבית המשפט המחוזי המבקשת ביקשה לקבל פטור מאגרה ומהפקדת ערבון. בקשתה נדחתה על ידי רשמת בית המשפט המחוזי, בין השאר בנימוק לפיו אף על פי שהמבקשת נתונה במשמורת לא חל עליה הפטור החל בהליכים לשחרור ממעצר, משום ששחרורה אינו הסעד היחיד המתבקש; בנימוק לפיו המבקשת מיוצגת, ואף אם היא מיוצגת ללא תמורה, היא לא הראתה מדוע הגורם המממן את הייצוג אינו יכול לממן האגרה והערבון; ובנימוק לפיו סיכויי הצלחת ההליך אינם גבוהים.

ערעור שהוגש על החלטת הרשמת נדחה על ידי שופטת בית המשפט המחוזי, ועל פסק דינו הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

בית המשפט העליון קבע שבית המשפט המחוזי צריך היה לתת משקל רב יותר לאופי הזכויות העומדות על הפרק, וכי אף על פי שלצד סעד של שחרור ממשמורת התבקשו בערעור גם סעדים נוספים הנוגעים למעמדה של המבקשת, להכרעה בערעור השלכות על החזקתה של המבקשת במשמורת, וההחלטה לדחות את הבקשה לפטור מאגרה לא הולמת את הגמישות המתחייבת מכך שההליך שעומד במוקד העניין עוסק גם בטענות לפגיעה בחירותה של המבקשת, המשתייכת ל"גרעין הקשה" של זכויות האדם.

בית המשפט העליון הוסיף שבית המשפט המחוזי בחן את סיכויי ההליך, אף על פי שאמת המידה הנכונה לבחינת בקשה לפטור מאגרה היא שההליך מגלה עילה, כשתנאי זה פורש בצמצום בפסיקה, כך שבגדרו נדרש מבקש הפטור להראות רק שהעילה העומדת ביסוד ההליך אינה קלושה וחסרת סיכוי של ממש.

בית המשפט קיבל את בקשת רשות הערעור בנוגע לאגרה והורה על הפחתתה לסכום של 500 ₪, אך דחה את הבקשה למתן רשות ערעור בנוגע לסכום הערבון שעל הפקדתו הורה בית המשפט המחוזי.