בג"ץ 7501/17 המוקד לפליטים ולמהגרים נ' שר הפנים (עתירה מיום 27.9.2017)

המוקד לפליטים ולמהגרים עתר לבג"ץ בעתירה שנועדה לאפשר את הגשתן של בקשות מקלט. זאת נוכח המצב במשרדי יחידת הטיפול במבקשי מקלט, שאינה ערוכה לאפשר הגשת בקשות מקלט לעשרות ולעתים מאות מבקש מקלט המידפקים על דלתה מדי יום.

במסגרת העתירה בית המשפט התבקש להורות למשרד הפנים לקלוט לאלתר את בקשות המקלט של כל מי שמבקש להגיש בקשה, ובמידת הצורך לאפשר הגשה אלקטרונית של בקשות; להורות ליחידת הטיפול במבקשי מקלט להנפיק למי שהגיעו אליה בשעות הפעילות אך לא ניתן להם להגיש בקשת מקלט אישור הנושא את שמם, תאריך ההגעה, ומועד עתידי להגעה ליחידה לצורך הגשת בקשת מקלט; להודיע לכל מבקשי המקלט המתייצבים בפני רשות האוכלוסין וההגירה, כי החסמים בפני הגשת בקשות המקלט הוסרו וכי יש באפשרותם לגשת ולהגיש בקשות אלו; להקפיא לחלוטין את כל הליכי המעצר והגירוש המופנים כנגד מבקשי מקלט או מי שמעוניינים להגיש בקשת מקלט; להודיע בציבור כי עד להסדרת הסוגיה, מעסיקים רשאים להעסיק את מי שמבקשים להגיש בקשת מקלט אך טרם הצליחו לעשות כן.

בית המשפט הורה למשרד הפנים להשיב לעתירה עד יום 15.11.2017.