בג"ץ 2293/17 גרסגהר נ' הכנסת (עתירה מיום 13.3.2017)

ביום 13.3.2017 הגישו שבעה מבקשי מקלט ושישה ארגוני זכויות אדם עתירה לביטול סעיף 4 לחוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראת שעה), תשע"ה-2014 או חלקים ממנו.

בהתאם לחוק חמישית משכרם של מי שמוגדרים כ"מסתננים" תופקע מהם ותופקד בקרן ייעודית. הסכומים שיופקדו בקרן אמורים להיות מוחזרים ל"מסתננים" במועד יציאתם מישראל, ומטרתם היא לעודדם לעזוב את המדינה. בעתירה נטען כי החוק מביא לפגיעה בלתי חוקתית בזכותם של מבקשי מקלט לקניין, לשוויון ולקיום בכבוד. כמו כן נטען כי החוק אינו מגשים את התכליות העומדות בבסיסו, וכי חלק מתכליותיו, למשל עידוד מבקשי מקלט לעזוב את המדינה, הן פסולות.