בג"ץ 7501/17 המוקד לפליטים ולמהגרים נ' שר הפנים, תגובת המדינה לבקשה לצו ביניים מיום 2.1.2018 והחלטת בית המשפט העליון לדחות את הבקשה לצו ביניים  מיום 3.1.2017

המדינה הגיבה ביום 2.1.2018 לבקשה לצו ביניים שהוגש במסגרת עתירת המוקד לפליטים ולמהגרים מחודש אוקטובר 2017.

במסגרת העתירה בית המשפט התבקש, בין השאר, להורות לרשות האוכלוסין וההגירה לקלוט לאלתר את כל בקשות המקלט של מי שמבקשים להגיש בקשה כזו, לרבות בדרכים אלקטרוניות, וכן לתת בידי מי שהתייצב בלשכת רשות האוכלוסין ולא הצליח להגיש בקשה, זימון הנושא את שמו למועד בו יוכל להגיש בקשה. העתירה הוגשה על רקע העומס הכבד במשרדי הרשות, שבגינו מבקשי מקלט אינם מצליחים להגיש בקשות מקלט.

בחודש דצמבר 2017 הוגשה בקשה לצו ביניים, בה התבקש כי עד להכרעה בעתירה לא יינקטו צעדי אכיפה נגד רשימה של אנשים, שלא הצליחו להגיש בקשות מקלט, ונגד אנשים במצב דומה.

ביום 2.1.2018 רשות האוכלוסין הגישה את תגובתה לבקשה ומסרה כי היא מתנגדת למתן צו ביניים. הרשות טענה שהעומס נובע מגידול במספר מבקשי המקלט מגיאורגיה ואוקראינה שנכנסו לישראל כתיירים, ומגידול במספר בקשות המקלט של אזרחי סודן ואריתריאה. נטען כי הרשות נוקטת באמצעים סבירים כדי להקל על העומס, ובכלל זה גיוס של כוח אדם חדש. עוד נטען כי אין אפשרות לתת למי שמתייצבים ולא מצליחים להגיש בקשת מקלט זימון הנושא את שמם, משום שאין אפשרות לזהותם במסגרת התייצבות זו.

בית המשפט העליון דחה ביום 3.1.2018 את הבקשה לצו ביניים וקבע שיתקיים דיון בעתירה בפני הרכב בהקדם.