בר"ם 2132/16 משרד הפנים נ' Brhne (10.5.2016)

בית הדין לעררים דחה על הסף ערר שהגיש אזרח אריתריאה (המשיב) נגד הוראת שהייה במתקן "חולות" משום שלא התייצב במתקן לאחר שבקשה לצו ביניים המונעת את התייצבותו נדחתה. במסגרת ערעור על החלטת בית הדין, בית המשפט המחוזי ביטל את החלטת בית הדין וקבע כי בית הדין נעדר סמכות לדחות על הסף עררים בשל עשיית דין עצמי. משרד הפנים הגיש לבית המשפט העליון בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי.

לאחר הגשת בקשת רשות הערעור על ידי המדינה, המשיב הגיש בקשה לסילוקה על הסף, וזאת בטענה שמשרד הפנים עושה דין עצמי וכי הוא פועל בחוסר נקיון כפיים, ובטענה כי בקשת רשות הערעור הפכה לתיאורטית משום שלאחר פסק דינו של בית המשפט המחוזי ההליך בבית הדין לעררים המשיך להתקיים, הוגשו בו כתבי טענות והתקיים דיון.

בית המשפט העליון קיבל את עמדת המשיב, קבע שהדיון בבקשת רשות הערעור הפך לתיאורטי ודחה את הבקשה. יחד עם זאת, בית המשפט העליון ציין שבית הדין לעררים מוסמך לדחות על הסף ערר בשל עשיית דין עצמי. בית המשפט העליון הוסיף כי על אף קיומה של סמכות לדחות עררים על הסף מטעם זה, נוכח הפגיעה בזכות לחירות ובזכות לכבוד הכרוכה במטרייה המשפטית הרלוונטית, יש לעשות שימוש בסמכות לדחות עררים על הסף בשל חוסר ניקיון כפיים ועשיית דין עצמי "במשורה בלבד, באותם מקרים חריגים ונדירים שבהם גדשה הסאה".