עע"מ 8101/15 צגטה נ' שר הפנים (28.8.2017)

ביהמ"ש העליון נתן את פסה"ד בערעור שהוגש נגד מעצר מבקשי מקלט כדי לגרשם למדינה שלישית. פסה"ד ניתן בהרכב של 5 שופטים בערעור של שני אזרחי אריתריאה ושישה ארגונים: המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות אדם, קו לעובד, א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל, ו-ARDC – המרכז לקידום פליטים אפריקאים. ייצגו אותם עוה"ד ענת בן-דור ואלעד כהנא מהקליניקה לזכויות פליטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת ת"א.

ענייננו של הערעור במדיניות משרד הפנים (שלא נכנסה לתוקף בשל ההליכים בבית המשפט) לפי אזרחי סודן ואריתריאה שלא הגישו בקשות מקלט או שבקשותיהם נדחו, יוצע להם לצאת למדינות שלישיות (אוגנדה/רואנדה), ואם יסרבו – יועברו ל'סהרונים' לפרק זמן בלתי מוגבל, עד שיתנו את הסכמתם. מדיניות זו מבוססת על הסכם סודי בין ישראל לבין אותן מדינות. כוונת משרד הפנים היתה להחיל מדיניות זו קודם כל על שוהים ב'חולות'.

בית המשפט החליט כי אין מניעה עקרונית להרחיק מבקשי מקלט למדינה השלישית. בית המשפט קבע כי לא הוכח שהמדינה השלישית אינה בטוחה, כי התקיימו כל התנאים הפרוצדורליים הנדרשים לצורך הרחקה, וכי המנגנונים שהנהיגה המדינה לביקורת ולפיקוח על הליך ההרחקה ועל היחס שלו זוכים המורחקים במדינה השלישית מספקים בעת הנוכחית. הנשיאה הזכירה בעניין זה, כי המדינה התחייבה כי אם ייוודע לה "כי המדינה השלישית… אינה מתקיימת את ההסדר ו[את] ההתחייבויות שנטלה על עצמה בכתב ובעל פה, כמו גם [את] מחויבותה הכללית מכוח המשפט הבינלאומי לעקרון 'אי ההרחקה', אזי מדינת ישראל תפסיק באופן מיידי להעביר מסתננים אל המדינה השלישית."

לצד זאת קבע בית המשפט שלא ניתן לעצור מבקש מקלט רק בשל כך שהוא אינו נותן את הסכמתו להרחקתו (כלומר אינו יוצא מרצון). בית המשפט הזכיר את הכלל לפיו אם תהיה אפשרות מעשית לגרש אנשים אף ללא הסכמתם למקומות בטוחים והם יסרבו לשתף פעולה – אפשר יהיה לעשות זאת, אולם כיוון שהמדינה הצהירה שההסכם עם המדינה השלישית קובע שלא יגורש אדם ללא הסכמתו, פסק הדין מונע הלכה למעשה הרחקה בכפייה של מבקשי מקלט.

עם זאת, הנשיאה ציינה כי בפני המדינה ניצבת האפשרות להחזיק את אותם אנשים במשמורת לפרק-זמן שלא יעלה על 60 ימים. במשך הזמן הזה ניתן לנסות לשכנעם תוך שימוש באמצעים שאין בהם כדי לפגוע ברצונם החופשי או לנסות לאתר דרכים חלופיות להרחקתם בניגוד לרצונו.

למסמכים וההחלטות בתיק ולכתבות בעניין, ראו באתר האגודה לזכויות האזרח.