בג"ץ 43856/16 מדיו נ' נציבות בתי הסוהר (13.6.2017)

בית המשפט העליון פסק יחד בארבע עתירות, שהוגשו על ידי מבקשי מקלט וארגונים באמצעות האגודה לזכויות האזרח ובאמצעות הקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל-אביב, בעניין התנאים במתקן "חולות", שבו מוחזקים מי שמוגדרים כ"מסתננים". העתירות עסקו בצפיפות במתקן, באיסור על הכנסת ציוד אישי למתקן, בהעדר פעילות חינוך ופנאי במתקן ובשירות רשות האוכלוסין וההגירה במתקן.

בעתירה בעניין הצפיפות במתקן, נקבע כי המצב הנוכחי, שבו מוחזקים עשרה אנשים בכל חדר, אינו עולה בקנה אחד עם הוראות תכנית המתאר הארצית החלה על המתקן, ולפיה אמורים להיות מוחזקים בכל חדר עד שישה אנשים. בית המשפט דחה את טענת המדינה, לפיה נוכח העובדה שהחדרים גדולים יותר ממה שנקבע בתכנית המתאר, ונוכח העובדה שלכל אדם יש שטח גדול מזה שנקבע בתכנית, ניתן להחזיק בחדרים מספר גדול יותר של אנשים. בית המשפט קבע שהחזקה של מספר גדול של אנשים בחדר אחד פוגעת בזכותם לפרטיות, גם אם השטח המוקצה להם גדול יותר, וקבע שיש להפחית בתוך תשעה חודשים את מספר המוחזקים בכל חדר לשישה.

בעתירה בעניין הכנסת ציוד למתקן נפסק שהאיסור הגורף על החזקת והכנסת חומרי ניקוי אינו סביר ובטל. באשר ליתר העניינים שנדונו בעתירה – לפני שניתן פסק הדין נערכו שינויים ברשימת החפצים האסורים בהחזקה ובהכנסה למתקן. בית המשפט החליט להשאיר את הרשימה על כנה, בכפוף לכך שבתום שלושה חודשים שירות בתי הסוהר יקיים "חשיבה מחודשת" כדי לבחון את יש מקום לשנות את הרשימה באופן שיקל עם המוחזקים במתקן.

בעתירה בעניין פעילות הפנאי במתקן, בית המשפט החליט למחוק את העתירה כשהוא מניח ששירות בתי הסוהר יפעל לגוון ולהעשיר את שגרת יומם של המוחזקים במתקן, ולשם כך הוא יקיים סקרים בקרב המוחזקים ויקיים עמם דיאלוג. בית המשפט אף קבע ששירות בתי הסוהר ינפיק למוחזקים שתי תעודות מזהות, כדי שהפקדת אחת מהן לצורך קבלת כיתות או ציוד לא תגביל את חופש התנועה שלהם במתקן.

בעניין שירות רשות האוכלוסין וההגירה במתקן, בית המשפט החליט למחוק את העתירה בעקבות שיפור התנאים ובעקבות הצהרת הרשות כי במקרה של דחיית בקשה לחופשה יינתנו למבקשים החלטות מנומקות ופרטי הראיון שיערכו פקידי הרשות. בית המשפט רשם את הצהרת הרשות שבעת הגשת בקשות לחופשה לא ייעשה ניסיון להפעיל לחץ, לעודד או לשכנע את מי שמבקש חופשה לצאת מישראל.