בג"ץ 8665/14 דסטה נ' הכנסת

ביום 7.12.2015 הגישו העותרים בבג"ץ 8665/14 (פסק הדין שפסל חלק מן התיקון האחרון לחוק למניעת הסתננות) בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט. בבקשה נטען כי המדינה מבזה את פסק הדין בכך שאינה מקיימת את הוראת בית המשפט העליון לשקול בכל מקרה את משך השהייה במתקן "חולות" בהתאם לנסיבות האינדיבידואליות של המקרה ובכך שבכל המקרים מאז ניתן פסק הדין הוצאו הוראות שהייה לפרק זמן של שנה.

ביום 29.12.2015 הגיבה המדינה לבקשת הביזיון. במסגרת תגובתה הודתה המדינה כי כל הוראות השהייה מאז פסק הדין הוצאו לפרק זמן של שנה. המדינה הודיעה כי תקיים שימועים נוספים לכל מי שמוחזקים היום במתקן "חולות" כדי לקבוע את משך שהייתם במתקן וכי מעתה יתקיימו שני שלבים ביחס למי שיזומנו למתקן – בשלב הראשון תוצא הוראת שהייה; ובשלב השני, 30 ימים לאחר התייצבותם במתקן, יתקיים שימוע שני שבו יוחלט מה יהיה משך ההחזקה.