עת"מ (י-ם) 72951-05-19 המוקד לפליטים ולמהגרים נ' רשות האוכלוסין וההגירה

ביום 30.5.2019 המוקד לפליטים ולמהגרים הגיש עתירה מינהלית התוקפת את סעיף 12.ג לנוהל הטיפול במבקשי מקלט, הקובע כי בן זוג של מבקש מקלט לא יורחק מישראל עד לסיום בחינת בקשת המקלט, אלא אם בני הזוג הכירו לאחר כניסתם לישראל.

כיום רשות האוכלוסין וההגירה דוחה על הסף בקשות של בני זוג שהכירו בישראל, על אף שהפסיקה עצמה קבעה כי יש לבחון כל מקרה לגופו. 

הסעד שהתבקש הוא שינוי נוסח הסעיף כך שיאפשר הגשת בקשות השוואת מעמד גם לבני זוג שהכירו בארץ, וכך שרשות האוכלוסין תבחן פרטנית כל בקשה כזו לפי נסיבותיה.

בעבר התנהלו הליכים משפטיים פרטניים שגם בהם התבקשה הכרעה עקרונית בעניין הוראה זו בנוהל, אך אלו התמצו בכל פעם בפתרון פרטני, וההליכים נמחקו בלי שנקבעה הלכה מחייבת.

בעתירה נטען כי הסעיף פוגע בזכויות יסוד כגון הזכות לחיי משפחה והזכות לשוויון באופן שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי פסקת ההגבלה. כמו כן, נטען כי המדיניות בעניין מפרה את הדין הבינלאומי ואינה עולה בקנה אחד עם הפרקטיקות הנהוגות במדינות אחרות.