עת"מ (מרכז) 3015-04-17 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' עיריית פתח תקווה (7.8.2017)

בית המשפט המחוזי דחה עתירה מינהלית, שהגישו האגודה לזכויות האזרח, המוקד לפליטים ולמהגרים ועמותת א.ס.ף נגד החלטת עיריית פתח תקווה לנתק דירות מפוצלות, שרובן מאוכלסות על ידי מבקשי מקלט, מתשתיות המים והחשמל.

הארגונים העותרים הגישו עתירה נגד החלטת עיריית פתח תקווה לנתק דירות מפוצלות מתשתיות המים והחשמל בטענה שצווי הניתוק ניתנו משיקולים זרים, על מנת לסלק את מבקשי המקלט מן העיר ותוך פגיעה לא מידתית באפשרויות הקיום של אוכלוסייה זו  העירייה הכחישה את קיומם של שיקולים זרים, וטענה כי החלטתה נובעת משיקולים בטיחותיים בלבד.

בית המשפט המחוזי קבע שאין לברר את הסוגיה על דרך של עתירה ציבורית. בית המשפט קבע שנוכח טענות הצדדים, העתירה דורשת בירור פרטני ביחס לעותרים מסוימים, צווים מסוימים ונסיבות קונקרטיות, וכי לא ניתן לעשות זאת במתכונת שבה הוגשה העתירה.

בית המשפט קבע שהסברי העירייה נותנים מענה מספק לטענות העותרים המתבססים על אמירות ראש העיר שצוטטו בתקשורת ועל ציטוטים שלו מתוך עמוד הפייסבוק שלו בעניין מבקשי המקלט בעיר. בית המשפט אף קבע שלא מצא מקום לקבל את התצהירים והנתונים שהובאו על ידי העותרים ביחס לשיעור צווי הניתוק בדירות מבקשי מקלט, שסותרים את נתוני העירייה, וזאת בשל היותם "חלקיים וחובבניים" והעדר האפשרות להעדיפם על פני רישומי העירייה.

בסיכומו של דבר, בית המשפט קבע כי יש לדון בסוגיה באמצעות מקרים קונקרטיים, וכי הדרך לבררה היא הגשת עררים לוועדת העררים על החלטות הניתוק.

בית המשפט דחה גם את הסעד החלופי שביקשו העותרים – חיוב העירייה במציאת דיור חלופי למי שהחשמל והמים בבתיהם ינותקו – וקבע שהעותרים לא הצביעו על מקור חוקי המבסס חובה של העירייה לנהוג באופן זה.