עמ"נ (י-ם) 25291-10-19 עמותת תנו לאדם לחיות נ' Izuagba Chindeu (25.11.2019)

בית המשפט המחוזי דחה בקשה לצו ביניים למניעת גירושם של המשיבים 1-2 ושל כל תושבי ביאפרה (אזור בניגריה) המוחזקים במשמורת, במסגרת ערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים.

בית המשפט ציין שבפסק דינו של בית הדין לעררים, המערערת לא מופיעה כצד להליך אלא כמייצגת את המשיבים 1-2 ואדם נוסף, וככל שאלה הם פני הדברים המערערת אינה רשאית להגיש מטעמה ערעור על פסק הדין. בית המשפט עמד על כך שהמערערת הציגה את כתב הערר שהוגש לבית הדין לעררים, בו צוינה כעוררת, וטענה שבית הדין טעה כשציין אותה כמי שמייצגת את המשיבים 1-2 ולא כצד להליך, אך קבע שמעמדה לא ברור, שכן אין טענה שהערר הוגש על החלטה שהתקבלה בעניינה של המערערת.

בית המשפט אף עמד על כך שהמשיבים 1-2 כבר גורשו מישראל, ולכן צו ביניים בעניינים אינו רלוונטי עוד, וקבע שלא יינתן צו ביניים ביחס לכלל תושבי ביאפרה, וזאת משום שאי אפשר לתת צו כזה בגדרו של הליך ערעורי "התחום לעניינם של הצדדים לו, ולהחלטות שהתקבלו באותו עניין".

בנוסף, בית המשפט ציין שנוכח הקשיים שעליהם עמד הוא שוקל לסלק את ההליך על הסף, והורה למערערת להגיש טיעון בעניין זה.