עת"מ (חיפה) 49098-10-14 פלוני נ' משרד הפנים (26.1.2015), השופט רון שפירא.

בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל עתירה של מבקש מקלט אזרח מצרים ובת זוגו הישראלית. בקשתם של העותרים להסדיר את מעמדו של מבקש המקלט מכוח הזוגיות ביניהם נדחתה על הסף על ידי משרד הפנים משום שלא צורפו אליה כל המסמכים הנדרשים. מבקש המקלט טען כי נוכח הסכנה הנשקפת לו במצרים אין באפשרותו להשיג את כל המסמכים הדרושים.

בית המשפט ביטל את החלטת משרד הפנים וקבע כי על משרד הפנים לבחון את הבקשה להסדרת מעמדו של בן הזוג לגופה חרף העדרם של כל המסמכים. בנוסף, בית המשפט ביקר את התארכות הליכי המקלט בעניינו: "בשולי האמור ראוי להתיחס למשך הזמן בו תלויה ועומדת בקשתו של העותר להכיר בו כמבקש מקלט/פליט.מנסיונו המצטבר של בית משפט זה בדיונים בעתירות רבות נראה כי ההליכים להכרה במבקש מקלט כפליט נמשכים זמן רב. למעשה, וככל שלא נדחית בקשה להכרה באדם כמבקש מקלט על הסף, נמשכים ההליכים זמן בלתי סביר כאשר אין כל תאריך יעד ברור לסיום הבדיקה.

התארכות הליכים בלתי סבירה זו מהווה עינוי דין. מעבר לאמור, בהעדר החלטה, מוצא עצמו מבקש המקלט ומוצאים עצמ ם גורמי המשיב פועלים על בסיס חוסר ודאות, דבר המקשה על הליכי קבלת החלטות ראויות.

נראה כי הגיעה העת לבחון את תפקודו של מנגנון בחינת בקשות להכרה במבקש מקלט כפליט ולנסות להסדיר את ההליכים כך שבחינת בקשות תארך פרק זמן סביר, באופן שבו יהיה צפי ברור למועד סיום ההליך ובלא שמבקש המקלט ימצא עצמו תלוי בין שמים וארץ ללא כל אפיק ברור של מיצוי ההליך וקביעת מעמדו, באופן שיאפשר את בחינת בקשותיו האחרות לגופו של עניין."