עת"ם 55378-10-15 בהטה נ' משרד הפנים (13.12.2015)

בית המשפט המחוזי בחיפה (השופט רון שפירא) דחה עתירה שהגיש אזרח אריתריאה נגד הוראת שהייה במתקן "חולות".

בית המשפט קבע כי בעניינו של העותר לא מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות שלא לזמנו למתקן, וכי טענותיו בדבר הפגיעה בחירותו רלוונטיות לרוב העותרים נגד הוראות שהייה. בית המשפט הוסיף, כי עצם העובדה שהעותר הגיש בקשת מקלט אינה מהווה הצדקה שלא לזמנו למתקן "חולות", ואף העלה תהיות ביחס למועד המאוחר של הגשת בקשת המקלט.

בית המשפט הוסיף והתייחס לשאלת גובה אגרת בית המשפט שנדרש לשלם מי שזומן למתקן "חולות". בית המשפט עמד על כך שבעוד שאגרת בית הדין לעררים עומדת על 655 ₪, אגרת בית המשפט בעתירה מינהלית עומדת על 1,970 ₪. לפיכך, קבע בית המשפט, קיימת הפליה בין מי שקיבלו זימון למתקן "חולות" בתחום השיפוט של בתי הדין לעררים לבין מי שקיבלו זימון באזור בו עדיין לא הוקמו בתי דין לעררים ונאלצים להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי. לפיכך, נקבע כי יש להעמיד גם את גובה אגרת בית המשפט במסגרת עתירה מינהלית נגד הוראת שהייה במתקן "חולות" על סכום של 655 ₪.