F v Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Case C-473/16, Court of Justice of the European Union (25 January 2018)

בית הדין לצדק של האיחוד האירופי קבע שמדינות אינן רשאיות להסתמך על בדיקות פסיכולוגיות לצורך אימות נטייתו המינית של מבקש מקלט.

החלטת בית הדין עסקה באזרח ניגריה שביקש מקלט בהונגריה וטען שנרדף במדינת מוצאו על רקע נטייתו המינית. הרשויות בהונגריה לא מצאו סתירות בטענות שהוצגו על ידי מבקש המקלט, אך דחו את בקשת המקלט בנימוק לפיו דו"ח מומחה של פסיכולוג שבדק את מבקש המקלט לא אימת את טענתו בדבר נטייתו המינית.

בית הדין קבע שאמנם ניתן להסתמך על חוות דעת של מומחים כדי להעריך טענות שונות של מבקשי מקלט, ובכלל זה הערכה של העובדות הנטענות בבקשת המקלט, אולם לא ניתן לבסס על דו"חות כאלה הערכה לגבי אמינות טענותיהם של מבקשי מקלט ביחס לנטייתם המינית.

בית הדין הוסיף שגם כאשר הבדיקות נעשות בהסכמה אין מקום לקיימן משום שמבקש המקלט עשוי לסבור שסירוב לקיים בדיקה פסיכולוגית ישמש נגדו בהערכת אמינותו, ולכן הסכמה לעבור בדיקה כזו אינה בהכרח הסכמה חופשית. לכן, נפסק, שימוש בבדיקות פסיכולוגיות כדי להעריך טענות בדבר נטייה מינית מהווה פגיעה בזכות לפרטיות.