ערר 3844-17 ו-12 אחרים (13.12.2017)

בית הדין לעררים הכריע בשלושה-עשר עררים שאוחדו, בהם שמונה שיוצגו ע"י היא"ס, בעניינם של מבקשי מקלט מחבל דרפור הממתינים תקופות ממושכות להכרעה בבקשותיהם למקלט. בהמשך לפסקי הדין של בית הדין בעררים 1364-15, 2051-16 ו-2150-16 (אשר על השניים האחרונים בהם הוגש לאחרונה ערעור מטעם משרד הפנים), גם כאן קבע בית הדין כי יש להעניק לכל אותם עוררים רישיון מסוג א/5.

בשים לב להתחייבות המדינה מיום 16.2.2015 במסגרת בג"ץ 8665/14 להכריע בכל בקשות המקלט שהיו תלויות אז בתוך שנה, קבע בית הדין כי כל העוררים שהגישו את בקשתם לפני מועד זה, יש להעניק מעמד לאלתר, לאחר בדיקת מניעות ביטחוניות שתיערך בתוך חודש. באשר למי שהגישו בקשותיהם לאחר מועד זה, קבע בית הדין כי אף שבעניינם לא ניתנה התחייבות להכריע בתוך זמן קצוב, ההשתהות בהכרעה בבקשותיהם אינה סבירה, ויש להעניק להם רישיון מסוג א/5 בתוך חצי שנה, ככל שבקשתם לא תוכרע עד אז. כמו כן, נפסקו הוצאות בגין כל ערר.

בשלושה מהעררים ייצגו בהתנדבות מטעם היא"ס עו"ד אמנון קרן ועו"ד תמי ארליך.