ערר (י-ם) 2398-17 פלוני נ' רשות האוכלוסין וההגירה (15.11.2017)

בית הדין לעררים נתן פסק דין עקרוני בדבר החובה לקבוע בנוהל את פרק הזמן ליציאתו מישראל של מבקש מקלט שבקשתו למקלט נדחתה.

במסגרת הערר, בית הדין לעררים דן בעררו של אזרח סין, שבקשת המקלט שלו, שהתבססה על טענה לרדיפה בשל פעילות בפאלון גונג, נדחתה. בית הדין קבע שהעורר לא הוכיח חשש מבוסס לרדיפה, ועל כן אינו זכאי למקלט.

יחד עם זאת, בית הדין קיים דיון עקרוני בשאלת מועד היציאה מישראל לאחר דחייתה של בקשת מקלט. בית הדין עמד על כך שהנוהל אינו מעגן את פרק הזמן הנתון למבקש מקלט לצאת מישראל, אך שבפועל בהודעות אודות דחיית בקשות מקלט נמסר למבקשי מקלט שעליהם לצאת מישראל בתוך 14 ימים. בנוסף בית הדין עמד על כך שמי שבקשתו למקלט נדחית על הסף או בסדר דין מקוצר, ניתנת לו שהות של 7 ימים לצאת מישראל, ומי שבקשתו לעיון מחדש נדחית נדרש לצאת מישראל באופן מיידי.

בית הדין קבע כי החלטת רשות האוכלוסין וההגירה שלא לעגן את פרק הזמן, שלאחריו נדרש מבקש מקלט שבקשתו נדחתה לצאת את ישראל, במסגרת נוהל הטיפול במבקשי מקלט, אינה סבירה, והורה לרשות לתקן בתוך 90 ימים את הנוהל ולקבוע בו הוראות בעניין זה.