Alpeyeva and Dzhalagoniya v. Russia, application nos. 7549/09 & 33330/11 (12 June, 2018)

בתקופה שלאחר התפרקות ברית המועצות, רוסיה קיימה הליכים פגומים של הקניית אזרחות, שבעקבותיהם, רבים ממי שהוכרו כאזרחי רוסיה וקיבלו דרכונים רוסיים, לא תועדו כאזרחים במרשם האוכלוסין במדינה. בהמשך, לאחר כניסתו לתוקף של חוק אזרחות חדש בשנת 2002, נשללו דרכוניהם הרוסיים של עשרות אלפי אנשים משום ששמותיהם לא הופיעו במרשם. במסגרת פסק הדין נדון עניינם של שניים מן האנשים שנפגעו ממדיניות זו.

בתקופה שבה התנהלו ההליכים בבית הדין האירופי לזכויות אדם (הליכים שנפתחו בשנים 2009 ו-2011), רוסיה תיקנה את חקיקת האזרחות שלה באופן שהסדיר את עניינם של רוב מי שנפגעו מן המדיניות, ובכלל זה את עניינם של שני העותרים.

בית הדין קבע כי החלטת הרשויות הרוסיות לשלול את דרכוני העותרים הותירה אותם, בפועל, חסרי אזרחות, וכי אף על פי שבסופו של דבר הונפקו להם דרכונים, הם נאלצו לחיות במשך שנים ללא מעמד. בית הדין עמד על היקפה הרחב של התופעה, שהשפיעה על כ-80 אלף אנשים שדרכוניהם נשללו, וקבע כי מדובר בהפרה של סעיף 8 לאמנה האירופית לזכויות אדם.