Elmi and Abubakar v. Malta (nos. 25794/13 and 28151/13) [Articles 3 and 5], 22 November 2016

בית הדין האירופי לזכויות אדם פסק בעתירתם של שני ילדים, אזרחי סומליה, שנעצרו עם הגעתם למלטה לצורך ביצוע הערכת גיל, אך גם לאחר שנמצא כי הם קטינים הוסיפו להיות מוחזקים מספר חודשים נוספים במהלך בחינת בקשתם למקלט.

בית הדין קבע שנוכח היותם קטינים, לתנאי מעצרם (שנמשך שמונה חודשים) אפקט מצטבר ההופך את ההחזקה להפרה של סעיף 3 לאמנה האירופית לזכויות אדם, האוסרת על יחס משפיל. התנאים שאליהם התייחס בין הדין היו, בין השאר, אוורור ותאורה מוגבלים, מתקנים סניטריים ירודים, העדרה של פעילות מאורגנת לקטינים, העדר חינוך, אווירה אלימה, העדר מנגנוני תמיכה לקטינים והעדר מידע ביחס למצבם.

בית הדין קבע גם שמלטה הפרה את האמנה האירופית בדבר זכויות אדם בשל העדרו של סעד אפקטיבי ומהיר בדין המקומי בעניין ההחזקה במעצר. הוא הוסיף וקבע שהמעצר שרירותי משום שהיו מספר עיכובים בהערכת גילם של הקטינים, שהעלו תהיות לגבי תום הלב של הרשויות במלטה.