Z.A & others v. Russia, application no. 61411/15 (28 March, 2017)

בית הדין האירופי לזכויות אדם קבע שרוסיה הפרה את סעיפים 3 ו-5(1) לאמנה האירופית לזכויות אדם בהחזיקה ארבעה מבקשי מקלט באזור המעבר של נמל תעופה במוסקבה.

מבקשי המקלט, אזרחי עיראק, סוריה, סומליה והרשות הפלסטינית, הוחזקו באזור המעבר בנמל התעופה תקופות שנעו בין שלושה חודשים לשנתיים. מבקשי המקלט טענו שתנאי החזקתם מהווים הפרה של סעיף 3 לאמנה האירופית לזכויות אדם, ושהחזקתם באזור המעבר מהווה הפרה של הזכות לחירות המעוגנת בסעיף 5(1) לאמנה.

בית הדין דחה את טענתה של רוסיה שבעת שבמועד שהייתם של מבקשי המקלט באזור המעבר הם לא היו תחת תחום השיפוט של רוסיה, וקבע שהחזקתם שם היא שלילה בפועל של חירותם, וזאת בניגוד לחובותיה לפי סעיף 5(1) לאמנה. כמו כן, בית הדין קבע שתנאי ההחזקה באזור המעבר – ללא מיטות, ללא תנאים המאפשרים שמירה על היגיינה אישית וללא אפשרות לפרטיות – מהווים הפרה של סעיף 3 לאמנה, והוסיף שפרק הזמן הממושך שבמהלכו הוחזקו גרם להם לסבל נפשי, פגע בכבודם והביא להשפלתם.