M.O. v. Switzerland, Application no. 41282/16 (20 June, 2017)

בית הדין האירופי לזכויות אדם דחה, מטעם של העדר אמינות, עתירה שהגישה אזרח אריתריאה נגד שוויץ.

העותר טען שהוא ערק מן הצבא האריתראי, הוחזק תקופה מסוימת במעצר, ולאחר מכן נמלט מן המדינה באופן בלתי חוקי.

בית הדין קבע שקיימת הפרה נרחבת של זכויות אדם באריתריאה, אך שאת השאלה אם צפויה לאדם סכנה יש לבחון באופן אינדיבידואלי לפי הפרופיל שלו. בית הדין הוסיף וקבע שנשקפת סכנה למי שיצא שלא כדין מן המדינה, אך בנסיבות האינדיבידואליות של העותר, נקבע שסיפורו ביחס ליציאתו מן המדינה שלא כדין נמצא בלתי אמין.

באשר לטענתו של העותר שהחזרתו לאריתריאה תביא לכך שיחזירו אותו לשירות בצבא, שתנאיו הם תנאי עבדות, נפסק שהטענה טרם נדונה על ידי הרשויות בשוויץ, ולכן לא מוצו ההליכים, ולבית הדין האירופי אין אפשרות לבחון טענה זו.