N.D. and N.T. v. Spain (application nos. 8675/15 and 8697/15), 3 October 2017

בית הדין האירופי לזכויות אדם דן בתלונתם של אזרח מאלי ואזרח חוף השנהב, שחצו את גדר הגבול בין מרוקו לספרד בחודש אוגוסט 2014 והוחזרו באופן מיידי למרוקו. זאת מבלי שנבחנה זהותם ומבלי שניתנה להם הזדמנות לבקש מקלט ולקבל גישה לעורכי דין, מתרגמים או אנשי רפואה.

בית הדין דחה את טענתה של ספרד, לפיה האירועים התרחשו מחוץ לתחום שיפוטה של ספרד. בית הדין לא ראה צורך לדון בטענה כי הגדר לא נמצאת בתוך שטח ספרד, וקבע כי מרגע שהעותרים חצו את הגדר הם נמצאו באזור הנתון לשליטתה הבלעדית של ספרד ותחת שיפוטה.

בית הדין קבע שהגירוש בוצע ללא כל החלטה מינהלית או שיפוטית, ללא הערכה אינדיבידואלית של מצבו של כל אדם, וללא הליך זיהוי. לפיכך, נקבע שמדובר בהפרה של האיסור על גירוש קולקטיבי.

כמו כן נקבע שבהעדר גישה למתרגמים או לסיוע משפטי שנועדו ליידע את העותרים בעניין זכותם לבקש מקלט או בעניין הפרוצדורות שהם יכולים לנקוט בהן נגד גירושם, מדובר בשלילה של הזכות לקבלת סעד אפקטיבי והפרה של סעיף 13 לאמנה האירופית לזכויות אדם.