Crisis Group Africa Briefing no. 110, The Chaos in Darfur (22 April, 2015)

דו"ח קצר ועדכני על המצב הנוכחי בדארפור. הדו"ח מתאר את העקירה הנמשכת של מאות אלפים מתושבי דארפור ואת אסטרטגיית הממשלה הסודנית העושה שימוש באלימות ומפעילה מיליציות חמושות בחבל דארפור, ומציג המלצות מתומצתות ביחס לנעשה באזור.

המידע עשוי להיות רלוונטי בהליכים משפטיים הנוגעים לגירוש, פליטות, החזקה במשמורת או החזקה במתקן "חולות" של אזרחי סודן תושבי אזור זה.