Nguyen (Anti-Trafficking Convention: Respondent's Duties) v. the Secretary of State for the Home Department [2015] UKUT 00170 (IAC), 25 March, 2015

הטריבונל קיבל ערעור של אזרחית וייטנאם, קורבן סחר בבני אדם.

המערערת היא אזרחית וייטנאם שנסחרה פיתוי למציאת עבודה משתלמת מחוץ למדינת אזרחותה נסחרה למטרות זנות והובאה להונגריה. בהונגריה היא הועסקה בכפיה כעובדת מין עד שהצליחה להימלט ונכנסה עם דרכון מזויף לאנגליה. נוכח חששה כי הכנופיה שסחרה בה בווייטנאם תרדוף אותה כדי לקבל ממנה כסף, המערערת הגישה בקשה למקלט באנגליה. הטריבונל בערכאה הראשונה קיבל את טענתה שהיא נלקחה להונגריה ועברה התעללות שם, אך דחה את טענתה כי נשקפת לה סכנה בווייטנאם אם תשוב לשם.

במסגרת הערעור הטריבונל דן, בין היתר, בשאלה האם אנגליה חבה חובות כלשהן כלפי קורבנות סחר בבני אדם בהתאם לאמנה האירופית נגד סחר בבני אדם כאשר מדובר במי שנסחרו ממדינת מוצאם למדינה שלישית, והגיעו לאנגליה לא בדרך של סחר בבני אדם. נפסק כי חובותיה של אנגליה כלפי קורבנות סחר בבני אדם אינן חלות באופן בלעדי רק על מי שהובאו לאנגליה כקורבנות סחר בבני אדם, אלא גם כלפי קורבנות סחר בבני אדם שנסחרו בעבר אך הגיעו למדינה באופן רצוני.

ההכרעה עשויה להיות רלוונטית במקרים של ייצוג  קורבנות סחר בבני אדם, שפעולות הסחר בהם הסתיימו לפני כניסתם למדינה.